Таърихи ТоҶикистон

Ачдодони точикон аз қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологй бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним миллион сол пеш дар замини Точикистон зиндагй кардани одамони ибтидой буданд. Дар кўҳсори Точикистон ёдгориҳои давраи мезолит ва неолит ёфт шуданд. Ду қабати поёнии мадании бошишгоҳи Тутқавул, наздикии Норак (ҳазораҳои Х-VII то мелод) ба давраи мезолит мансубанд. Ҳанўз дар асри санг маскуншавии баландкўҳҳо, аз чумла Помир оғоз мегардад. Дар Помири шарқй дар баландии 4200 метр аз сатҳи баҳр қароргоҳи шикорчиёни кўчманчй - Ошхона ифтитоҳ гардид. Дар мағораи Шахта тасвирҳои рўисангии мансуб ба неолити ибтидой ёфт шуданд. Дар онҳо ҳайвоноти тирхўрда ва шикорчиён тасвир шудаанд. 

 

Барои кўҳсор ва доманакўҳҳои Точикистон маданияти давраи неолит хос буд, ки он маданияти ҳисор номида шудааст. Намояндагони ин маданият, ба ақидаи баъзе олимон, бо чорводорию зироаткорй машғул буданд. Айни замон шикор дар хочагии онҳо нақши калон мебозид. Дар маҳалли биёбонии Қайроққум, шимоли Точикистон боқимондаҳои сершумори қароргоҳҳои аҳди биринчй таҳқиқ шуданд. Аксари онҳо ба охири ҳазораи III ва аввали ҳазораи II пеш аз мелод мансубанд. Намояндагони маданияти қайроққуми аҳди биринчй асосан бо чорводорй машғул буданд, вале айни замон аз зироату кори маъдан - пўлодгудозию кулолй низ огоҳй доштанд. Дар чануби Точикистон, дар поёноби дарёи қизилсу, Вахш ва Кофарниҳон маданияти дигар, маданияти бишкентии аҳди биринчй бо зироаткорй, қароргоҳҳои мустаҳкам, дарачаи баланди истеҳсоли сафолот вусъат ёфта буд. Ин маданият ба ёдгориҳои аҳди биринчии Туркманистони чанубй ва Осиёи чанубу ғарбй наздик аст.
Дар нимаи аввали ҳазораи I то мелод ачдодони точикони ҳозира - бохтариҳову суғдиён аҳолии асосии давлатҳои қадимтарини ғуломдории Осиёи Миёна - Бохтар ва Суғд буданд. Бохтар қисмҳои марказй, чанубй ва шарқии Точикистони ҳозира (чануб ва чанубу шарқтар аз қаторкўҳҳои Ҳисор) ва Суғд - ҳавзаи Зарафшон, Қашқадарё ва музофоти шимолии қаторкўҳҳои Ҳисорро фаро мегирифтанд. Аҳолии қадимаи водии Фарғона (музофоти Даван), ҳамчунин қабилаҳои сершумори кўчманчй ва нимкўчманчии сакҳо - сокинони Помир, Тиёншон ва Сирдарё ачдодони точикон буданд. Забони ин халкиятҳо ба шохаи шарқии гурўҳи забонҳои эронй тааллуқ дошта, аз забони точикии дертар ташаккулёфта фарқ мекарданд. 
Дар асри VI пеш аз мелод шоҳ Куруш Бохтар ва Суғдро забт намуда, онҳо ба давлати форси ҳахоманишиён дохил мегарданд. Дар асри VI пеш аз мелод онҳо як қисми давлати Искандари Мақдунй шуда, аз асри III пеш аз мелод ба давлати ворисони ў - салчуқиҳо дохил мегарданд. Баъдтар аз он салтанати Юнону Бохтар чудо мешавад. Миёнаҳои асри 11 пеш аз мелод дар натичаи муборизаи озодихоҳонаи бохтариҳову суғдиён ҳокимияти мақдуниҳо дар Юнону Бохтар сарнагун мешавад. Тохариҳои ба Бохтар якчоя бо қабилаҳои массагетҳову сакҳо омада дар озодкунии мамлакат ва ҳаёти минбаъдаи сиёсй нақши калон бозиданд. Аз асри IV сар карда Бохтар Тохаристон номида мешуд. Тохариҳо чун чузъи асосй ба халқияти нав ташаккул ёфтаистодаи точикон дохил мегарданд. Сипас Тохаристон якчоя бо қисми зиёди Осиёи Миёна, қаламрави Афғонистони ҳозира ва Ҳиндустони шимолй дар ҳайати давлати бузург бо сарварии сулолаи кўшониён буд. Ин замони нашъунамои иқтисодиёту маданият, ривочёбии алоқаҳо бо Аврупои шарқй, Рум, Чин ба ҳисоб меравад. Ёдгориҳои бостоншиносии замони кўшониён пайвастани санъати осиёмиёнагй, юнонй ва ҳиндиро инъикос менамоянд.
Дар асрҳои VI-V ба Суғд ва Тохаристон қабилаҳои даштнишини ҳафтолиён меоянд, аз асри VI бошад дар ин сарзамин ҳокимияти Ҳоқонии турк барқарор мегардад. Дар асрҳои V-VI раванди феодализатсия торафт бештар вусъат меёбад. Аз асри VI то нимаи дуюми асри Х1Х дар қаламрави Точикистони ҳозира муносибатҳои феодалй бо то андозае нигоҳ дошта шудани зуҳуроти боқимондаи кўҳна, нақши калони чамоат, ғуломдорй ҳукмрон буданд. Болоравии иқтисодиёт, ки асрҳои VI-VII, қабл аз истилои араб ба амал меомад, боиси боз ҳам бештар ба табақаҳои ичтимой чудо шудан мегардад. Аъёну ашрофи заминдор обу заминҳои обёришавандаро азони худ мекарданд.
Баробари болоравии иқтисодиёт маданият пеш рафта, шаҳрҳо тараққй мекарданд. Панчакент яке аз марказҳои маданияти ибтидоии асримиёнагии Осиёи Миёна буд. Қасру иншоотҳои мазҳабй, толорҳои бошукўҳ, ҳайкалу мусаввараҳои рангин бо сужетҳои оиди мавзўи эпосҳо аз дарачаи баланди маданияти бадей, санъат ва меъмории он замон далолат медиҳанд. Ёдгории катибаҳои Суғд, ки дар вақти кофтукови Калъаи Муғ ёфт шуданд, ба аввалҳои асри VIII мансубанд. Қалъаҳои феодалони асри миёнаи ибтидой хеле мустаҳкам карда шуда буданд (масалан Қалъаи Болои шаҳри Исфара).
Аз нимаи дуюми асри VII суғдиёну тохариҳо чун халқҳои Осиёи Миёна муқобили ғосибони араб мубориза мебурданд. Вале ханўз то миёнаҳои асри VIII арабҳо Осиёи Миёнаро истило намуда, ба ҳайати хилофат дохил карданд. Халқҳои Осиёи Миёна ба зўран чорй карда шудани дини ислом, забони арабй сахт муқобилият нишон медоданд, бар зидди ҳокимони араб исён мебардоштанд. Алалхус шўриш таҳти роҳбарии Муқаннаъ (солҳои 770-780) хеле тўлонй буд. Истилогарон ёдгориҳои маданиро несту нобуд мекарданд, шаҳрҳоро харобу валангор месохтанд, аз аҳолй андозҳои сершумори беинсофона ситонида, ба корҳои ичборй чалб мекарданд.
Асрҳои IX-X сарзамини ҳозираи Точикистон ба ҳайати давлати бузурги Сомониён дохил буд, ки он вилоятҳои калони таърихию маданй - Мовароуннаҳр (байни дарёҳои Ому ва Сир) ва Хуросонро (сарзамини чанубу ғарбии дарёи Ому) ташкил мекард.
Дар ин давра Самарқанду Бухоро марказҳои калонтарини касбу ҳунар ва савдо, ҳамчунин илм, адабиёт ва санъат буданд. Дар доираи давлати Сомониён раванди ташаккулёбии халқияти точик анчом ёфта, дар он паҳншавии забони точикии ғарби эронии то ин замон бавучудомада нақши муҳим мебозид. Он ба тадрич забонҳои маҳаллии шарқи эрониро танг карда мебаровард ва дар аҳди Сомониён забони ҳукмрон гардид. Маданият, илм, адабиёт ва санъат бо ҳамин забон нашъунамо меёфт.
Дар вилоятҳои назди Помир равандҳои этникй андаке бо роҳи дигар пеш мерафтанд. Бинобар чудоии чуғрофй ва як қатор сабабҳои ичтимоиву иқтисодй ин вилоятҳо то асри Х дар гўшаю канори ташаккули этникии точикон боқй монданд. Аз ҳамин сабаб дар инчо халқиятҳои мустақили дорои забони худ ба вучуд омаданд, ки он аз забони точикии шарқи эронй фарқият дошт. Дар маданияти хосаи аҳолии Помири ғарбй таъсиру нуфузи Тохаристон, алалхусус маданияти давраи кўшониён хеле назаррас аст. Маскуншавии водиҳои душворгузари Панчи боло дар шакли як қатор мавчҳои мухочиратй ба амал меомад, ки он аз чониби ғарб, аз қаламрави Афғонистони ҳозира, Эрон ва ноҳияҳои чанубии Точикистон паҳн мегардид.
Асрҳои Х-Х111 сарзамине, ки точикон сукунат доштанд, ба ҳайати чандин давлатҳои Осиёи Миёна, мисли ғазнавиҳо, қарохониҳо, ғуриҳо, қарохитоиҳо дохил буд. Ҳучуми қўшунҳои Чингизхон дар асри Х111 ба муқобилияти сахти ҳамаи халқҳои Осиёи Миёна дучор омад. Истилогарон шаҳру деҳот, иншоотҳои обёрикуниро ба харобазор табдил дода, аҳолиро қир мекарданд. Сарзамини Точикистон ба улуси Чағатои давлати муғулҳо дохил карда шуд.
Аз охири асри Х111 ба доираи аҳолии муқимии точикон то андозае гурўҳҳои этникии туркҳо ва турку муғулҳо сар медароранд. Дар баъзе ноҳияҳо ин ҳолат боиси туркгардонии точикони водинишин мешавад. Дар манотиқи кўҳй ва шаҳрҳо ин раванди туркгардонй камтар зуҳур меёфт.
Дар асри XIV Точикистон ба ҳайати давлати бузурги Темур ва дар асри XV ба қаламрави ворисони ў - темуриён меафтад, ки он аз Ҳинд то Волга ва аз Сурия то Хитой доман паҳн карда буд. Болоравии маданияти давлати темуриён бо фаъолияти набераи Темур - Улуғбек вобаста аст, ки дар нимаи аввали асри XV хукмронй мекард. Нашъунамои илм, алалхусус астрономия, эчодиёти олимон, адибону рассомони машҳур, ки дар Самарқанду Ҳирот зиндагй мекарданд, ба ҳамин давра мансуб аст. Ва дере нагузашта маркази давлат ба ончо, яъне ба Самарқанд гузаронида мешавад.
Дар асри XVI қаламрави Точикистон ба давлати ўзбекони шайбонй бо пойтахташ Бухоро дохил мешавад. Дар ин давра хонигарии Бухорою Хива ва дертар, дар асри XVIII хонигарии Қўқанд ташкил меёбанд. Дар онҳо хонҳои сулолаҳои ўзбекй ҳукмронй мекарданд. Точикон асосан дар хонигариҳои Бухорою Қўқанд зиндагй менамуданд. Барои хонигариҳои осиёмиёнагии асрҳои XVI-XVIII парокандагии феодалй, чангу низоъҳои тўлонй хос буданд. Чангҳои дохиливу хоричй боиси харобшавии системаҳои обёрикунй, пастравии зироаткорй гардида, баъзан вилоятҳо батамом ғорат мешуданд. Ба синфҳо чудошавии чамъият пурзўр мегардид, деҳқонону косибони истисморшаванда ба заминдорони феодал, хону амалдорони онҳо, низомиёну рўҳониён муқобилият нишон медоданд. Деҳқонон - точикону ўзбекҳо, ки дар заминҳои давлативу хусусй заҳмат мекашиданд, ба амалдорону бойҳо андозу хирочҳои миёншикани ҳархела месупориданд, доимо қарздор буда, торафт бештар хонасалоту қашшоқ мешуданд. Корҳои мухталифи ичборй: сохтмони қасрҳо, системаи обёрикунй, роҳсозй маъмул буданд.
Рентаи феодалй махлут буд: бегорй, коркардадиҳй ва пулй. Вазъияти деҳқонони чоряккор, ки барои қисми ночизи ҳосил дар замини бойҳо кор мекарданд, алалхусус вазнин буд. Ғуломдорй низ чой дошта, он танҳо баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудан бекор мегардад. Зулму ситами бераҳмона, андозҳои вазнин боиси шўришу исёнҳо (соли 1758 дар Бухоро, аввали асри Х1Х дар /ротеппа, Хўчанд ва дигар чойҳо) мегардиданд.
Таъсири пурзўри рўҳониёни иртичоъпараст ба ҳамаи чабҳаҳои ҳаёти халқ ба инкишофу тараққии илму санъат таъсири манфй мерасонд, маданияти ин давра рў ба таназзул оварда буд.
Рақобати Англияву Русия барои вусъату ривоқ додани бозори фурўш ба Русия ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёнаро тезонид. Соли 1868 мувофиқи шартномаи байни Русияву Бухоро қисми зиёди қаламрави аморат ба ҳайати генерал - губернатории Туркистон дохил карда шуд. Амир аз ҳуқуқи муносибати мустақилона бо давлатҳои хоричй маҳрум гардид.
Аморати Бухоро акнун бо заминҳои маҳдудгаштааш чун мулки тобею вобастаи Русия вучуд дошт. Қисми шимолии Точикистони ҳозира ба Русия дертар ҳамроҳ карда мешавад. Ҳамон вақт пас аз фурў нишондани шўриши зиддифеодалии солҳои 1873-1876 дар Қўқанд заминҳои он ба вилояти Фарғона дар ҳайати генерал - губернатории Туркистон ҳамроҳ карда шуд. Соли 1886 дар Бухоро агентии сиёсии императории Русия ташкил мегардад. Соли 1895 бо муоҳидаи байни Русияву Англия сарҳади аморати Бухоро бо Афғонистон қад-қади дарёи Панч дар Бадахшон муқаррар гардид. Қисмҳои чанубу шарқй ва марказии Точикистони ҳозира - Бухорои шарқй ва Помири ғарбй дар ҳайати аморати Бухоро боқй монда, соҳили чапи Дарвоз, қисмҳои соҳили чапи Вахон, Ишкошим, Шуғнон, Рўшон ба Афғонистон гузаштанд.
Ҳамроҳшавй ба Русия ҳам барои точикон ва ҳам барои халқҳои дигари Осиёи Миёна аҳамияти калони мусбй дошт, чангу низоъҳои байнихудй барҳам хўрданд, раванди таназзули хочагии натуралии феодалй ва инкишофи унсурҳои муносибатҳои капиталистй оғоз ёфт. Тақвияти муносибатҳои иқтисодй, сиёсию маданй бо Русия ба инкишофи иттифоқи халқи заҳматкаши точикон ва русҳо, ҳамчунин дигар халқҳои Русия, тавлиди синфи коргари точик, шиносо шудани точикон бо маданияти пешқадами инқилобию демократй мусоидат намуд. 
Айни замон точикон, чун дигар халқҳои Осиёи Миёна зери зулму истибдоди дукарата монданд. Акнун онҳоро ҳам истисморгарони худй ва ҳам ҳокимияти мутлақи шоҳ бо системаи истисмори ичтимоиву иқтисодии халқҳои гўшаву канори Русия азобу шиканча медод. Точикон дар ҳаракати миллии озодихоҳона иштирок доштанд. Шўришҳои охири асри Х1Х дар /ротеппа (соли 1875), уезди Хўчанд (соли 1880), як қатор уездҳои Фарғона далели онанд. Деҳқонони аморати Бухоро низ зуд-зуд ба муқобили амир ва ҳокимони маҳаллй сар мебардоштанд. Шўриши соли 1885 дар Балчувон таҳти сарварии Восеъ аз чунин ҳаракатҳои деҳқонй ба ҳисоб меравад.
Инқилоб ба Бухоро якчоя бо Армияи Сурх омада, амирро сарнагун сохт ва соли 1920 Республикаи Халқии Советии Бухороро ташкил дод. Солҳои 1918-1926 чанги гражданй мерафт. Соли 1924 Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Точикистон дар ҳайати РСС /збекистон ташкил ёфт. Ба қаламрави республика 12 кенти кишвари Туркистон, Бухорои шарқй ва як қисми Помир дохил гардиданд. Маркази асосии сиёсию маданй - Бухоро ва Самарқанд дар дохили сарҳади /збекистони Советй монданд.
Республикаҳои нав ташкилёфта, аз чумла РСС Точикистон (аз соли 1929) аз рўи намунаҳои умумииттифоқй идора мешуданд, Айни замон бисёр анъанақои халқҳои мухталиф ба инобат гирифта намешуданд. Асосҳои нави саноатй гузошта шуданд, коллективонй анчом ёфта, боиси аз байн рафтани деҳқонони мустақил гардид. Дар натичаи гузаронидани маъракаи маҳви бесаводй (солҳои 1926-1936) саводнокии мардум соли 1937 ба 72 фоиз расид. Маъракаи "Ҳучум (озодшавии занон)" оғоз гардида, системаи советии нигаҳдории тандурустй инкишоф меёфт. Дар замони советй Точикистон комилан ба комплекси умумииттифоқии хочагии халқ ҳамроҳ шуда, пурра тобеи Марказ гардид.
Соли 1990 Точикистон соҳибихтиёрии худро эълон кард. Пас аз "табадуллот"-и августи соли 1991 дар Москва Шўрои Олии Чумҳурии Точикистон "Дар бораи эълони мустақилияти давлатии ЧТ" қарор қабул намуд. Бо парокандашавии СССР муборизаи дурудароз барои ҳокимият оғоз ёфт. Тақобули шахсони баргузидаи кўҳнаи советй ва коалитсияи оппозитсионии исломистҳо, зиёиёни миллатчй ва доираҳои тичоратию соҳибкорй ба муборизаи гурўҳҳои минтақавй табдил ёфт. 
Моҳи маи соли 1992 гирдиҳамой ва гуфтушунидҳо дар Душанбе ба тақобули мусаллаҳона гузашта, баъдтар дар ноҳияҳо паҳн шуданд. Аз ҳамин давра эътиборан ва то ба имзо расидани созишнома дар бораи оташбас охири соли 1994 низоъҳои мусаллаҳона гоҳ-гоҳ ба вуқўъ мепайвастанд, алалхусус дар чануби Точикистон. Моҳи ноябри соли 1994 раъйпурсии оиди қабули Қонуни асосй (конститутсия) ва интихоби президенти нав гузаронида шуд. Пас аз се моҳ, моҳи феврали соли 1995 интихобот ба Мачлиси Олй (парламент) барпо гардид. 

История Таджикистана
Таджикистан древний и современный

История таджикского народа тесно связана с историей других народов Центральной Азии: узбеков, киргизов, туркменов. Их предки - бактрийцы, согдийцы, саки, массагеты - занимали территорию Центральной Азии, а также Хорасана (часть современного Ирана) и район Гиндукуша (Афганистан). Древнейшими рабовладельческими государствами здесь были Бактрия и Согдиана, лежавшие на берегах верхней Амударьи. В VI-IV вв. до н. э. они входили в Ахеменидскую империю, созданную персами. Бактрийцы и согдийцы были оседлыми земледельцами, они занимались также ремеслом и торговлей. Основной формой хозяйства у них служила родовая сельская община с большими патриархальными семьями, существовали и рабовладельческие отношения. Ахеменидская держава в 330 г. до н. э. распалась под натиском греко-македонских войск. 
Бактрийцы, согдийцы и другие народы Центральной Азии, несмотря на героическое сопротивление армиям Александра Македонского, были покорены. Примерно 200 лет спустя население. земледельческих районов Бактрии и Согдианы вместе с массагетскими кочевыми племенами свергли греко-македонское владычество. В Бактрии образовалось государство Тохаристан, которое впоследствии вместе с Согдианой и другими областями Средней Азии вошло в состав огромного Кушанского царства. Через Тохаристан протягивались "шелковые пути". Шелк закупали на рынках бассейна реки Тарима и везли в страны греко-римского Запада. В обратном направлении из Рима и Византии в Китай шли стеклянные изделия (хрусталь, тонкое разноцветное стекло), из Центральной Азии - предметы украшения, драгоценные камни, из Индии - бумажные и шерстяные ткани, пряности. В V в. Бактрия, Согдиана и другие области Средней Азии находились под властью эфталитов (их называли также белыми гуннами), а в VI в.- кочевых тюркоязычных племен. Согдийцы оказали большое влияние на отсталых кочевников, которые, оседая, смешивались с местным населением. 
В VI-VII вв. в Тохаристане и Согдиане было много рабов. Однако уже шел процесс становления феодальных общественных отношений. Результатом его явился подъем хозяйства и культуры. На рудниках добывали железо, медь, серебро, золото, лазурит, рубин, строили оросительные каналы, а в безводных местах устраивали кяризное орошение. Росло значение феодальных городов, в них развивались ремесла и торговля. Основным языком становился согдийский. 
С развитием феодальных отношений возникло множество самостоятельных и полусамостоятельных княжеств. Они были очень слабы и не смогли противостоять арабам, которые в VII-VIII вв. вторглись в Центральную Азию. 
Пришельцы насильственно внедряли свою религию - ислам и арабский язык, вводили обременительные налоги и подати, заставляли выполнять тяжелые работы. Население Согдианы и Тохаристана вело неустанную борьбу за свое освобождение. Из-за непрерывных восстаний арабам стало трудно удерживать Центральную Азию в повиновении с помощью только своих наместников, поэтому они все больше прибегали к услугам местных феодалов. Их участие в управлении при умелом использовании недовольства народа иноземцами подготовило почву для освобождения Центральной Азии от арабского владычества. Так в конце IX в. (874 г.) сложилось фактически независимое от Багдадского халифата феодальное таджикское государство Саманидов. 
В период своего наивысшего расцвета оно простиралось от пустынь Средней Азии до Персидского залива и от границ Индии до района Багдада. При Саманидах завершился процесс образования таджикского народа, его язык стал господствующим. 
Государство Саманидов более 100 лет жило мирной жизнью, что способствовало расцвету в нем городов, ремесла, развитию земледелия и торговли, горного дела. Это была подлинная эпоха Возрождения, давшая миру великих гуманистов, таких, как основоположник персидско-таджикской поэзии Рудаки, создатель бессмертной поэмы "Шахнаме" Фирдоуси и всемирно известный ученый-энциклопедист Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна). Но постепенно классовая борьба, феодальные распри и частые набеги кочевников расшатали и ослабили саманидское государство, которое в 999 г. пало под ударами тюркоязычных племен. На его развалинах основали свое могущество династии Караханидов (на севере) и Газневидов (на юге). В тот период широкое распространение получило земельное пожалование видным военачальникам, так называемая икта. Вместо прежних потомственных землевладельцев (дехкан) большое значение приобрела новая общественная группа - землевладельцы-иктадоры, которые усилили эксплуатацию крестьян. Это было время быстрого роста городов. Особенно большое значение приобрел Ходжент. В нем развивались ремесла, налаживалась торговля с ближними и отдаленными странами: Индией, Ираном, Русью. 
В середине XII в. в Центральной Азии образовалось государство Сельджуков. Сельджуки - кочевые тюркоязычные племена - в поисках мест для зимовок выступили против Газневидов и, разгромив их войска, установили свое господство. 
В начале XIII в. (1219-1221 гг.) Центральную Азию завоевали монголы, под предводительством Чингис-хана. Незадолго до смерти он разделил захваченные земли между своими сыновьями. Основные культурные области Средней Азии вошли в улус (удел) его второго сына Чагатая. Правитель сохранил все ранее существовавшие подати и повинности, включая земельную ренту, и ввел новые. Народ сопротивлялся. Особенно крупное восстание вспыхнуло в 1238 г. в Бухаре, которое возглавил ремесленник Махмуд Тараби. Направленное против монголов и феодально-эксплуататорской верхушки, оно, как и все другие, было подавлено с большой жестокостью. 
Следующее столетие ознаменовалось борьбой чагатайских ханов, стоявших за прочные связи с оседлыми культурными центрами, с монгольской военно-кочевой знатью, отстаивавшей кочевой быт. Приход к власти в 1370 г. Тимура временно прекратил феодальные распри. Осуществив несколько завоевательных походов, Тимур создал огромную державу со столицей в Самарканде. Большая часть территории современного Таджикистана входила в состав этой империи. 
В мощной державе Тимура процветали города, были восстановлены заброшенные в период монгольского завоевания земледельческие оазисы Центральной Азии, развивалась астрономия, математика, история, литература, искусство. 
Внутридинастическая борьба и набеги кочевников расшатали и эту империю. Вождь кочевых племен Мухаммад Шейбани-хан. используя вражду между потомками Тимура, в 1500-1507 гг. завоевал Центральную Азию. При нем государство состояло из уделов, самые большие - Ташкент, Самарканд, Бухара, Балх, во главе которых стояли члены шейбанидской династии и крупные феодалы. И только во второй половине XVI в. страна была объединена. С 1557 по 1598 г. Центральной Азией правил шейбанид Абдулла-хан. Своей столицей он сделал Бухару, образовав Бухарское ханство. В 1598 г. Абдуллу-хана убили, и власть перешла к династии аштарханидов. Им удалось удержать за собой большую часть Цнтральной Азии и области Балх. Однако в XVII в. феодальные междоусобицы снова обострились. В эту эпоху образовалось Хивинское ханство. Из-за непрерывных войн и непомерных налогов хозяйство ханств пришло в упадок. Как и в прошлые столетия, правители раздавали своим приближенным и феодалам земли вместе с крестьянами, которые становились их крепостными. 
В следующее столетие (XVIII в.) ханства Центральной Азии оставались отсталыми и политически раздробленными. Это объяснялось главным образом слабым развитием товарного производства и отсутствием национального рынка. 
В то время на территории современного Таджикистана существовали Кулябское, Гиссарское, Каратегинское, Дарвазское, Ваханское, Шугнанское княжества. Области, населенные таджиками, входили в состав различных ханств и государств. Большинство таджиков Средней Азии проживало в Бухарском и Кокандском ханствах, меньшая часть - в самостоятельных таджикских княжествах. 
Во второй половине XIX в. районы Центральной Азии были завоеваны Россией, и на ее территории образовалось Туркестанское генерал-губернаторство. В него вошли северные районы Таджикистана и Памир, а центральные и южные районы (так называемая Восточная Бухара) оказались во владении вассала русского царя - бухарского эмира. С того времени развитие этих областей Таджикистана шло различными путями. На территории, отошедшей к России, постепенно складывались товарно-денежные отношения, строились хлопкоочистительные и маслобойные заводы, налаживалась добыча нефти и угля, формировался местный пролетариат. 
В конце XIX в. царское правительство провело некоторые аграрные реформы. Оседлое население получило орошаемые земли. Значительное количество земель было изъято в пользу казны. Новое аграрное устройство не могло ликвидировать феодальные отношения, а лишь создало условия для возникновения капиталистического землевладения. Появился и стал расти новый класс - кулачество, в руках которого сосредоточивались лучшие угодья. Земли крупных землевладельцев передавались в аренду издольщикам-чайрикерам, их труд был намного дешевле, чем наемный. Значительное распространение получили также сельскохозяйственные рабочие-поденщики - мардикоры. Рост налогов, многочисленные повинности, беззаконие вызывали в бекствах, на которые делился эмират, частые волнения. Особенно известным было крупное восстание в 1885 г. в Бальджуанском бекстве, которым руководил кузнец Восе. В 1900 г. бунтовали крестьяне Келифского бекства, в 1901 г.- Денауского, в 1902 г.- Курган-Тюбинского. Все эти выступления дехканских масс жестоко подавлялись. 
Первая мировая война особенно обострила противоречия и расслоения в обществе. Летом 1916 г. в Центральной Азии вспыхнуло самое массовое за всю ее историю восстание. Оно началось на севере Таджикистана (Ходжент, Костакоз, Ура-Тюбе, Пенджикент), а затем охватило весь Туркестан, Киргизию, Казахстан, части Астраханской губернии и Урала. Восстание, в основном крестьянское, возникло стихийно. Причина его - мобилизация царским правительством местного населения на тыловые работы. Царскими, а в Бухаре эмирскими войсками восстание было подавлено. 
Народы Центральной Азии участвовали в перевороте, который произошёл в Российской империи в 1917 году. В городах Туркестана, в том числе в Ходженте, Ура-Тюбе, Самарканде и Новой Бухаре (Каган), возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. По их требованию 31 марта 1917 г. было упразднено Туркестанское генерал-губернаторство. Власть захватила буржуазия, образовавшая комитет Временного правительства. Бухарский эмир неограниченно правил своими владениями. Поэтому Февральская революция мало, что изменила в жизни Туркестана. В результате борьбы за власть между различными слоями населения в ноябре 1917 г. Советы победили в Ташкенте, а вскоре и на большей части Туркестана, в том числе в северных районах Таджикистана и на Памире. В апреле 1918 г. V съезд Советов Туркестанского края провозгласил образование Туркестанской АССР, которая вошла в состав РСФСР. 
Бухарский эмир и поддерживавшие его феодалы, мусульманское духовенство и местная буржуазия отнеслись к перевороту враждебно, ища союзников в борьбе с Советами. Эмир связывался с Колчаком, русскими белым движением и английскими представителями бизнеса, которые искали рынки сбыта и сырья на этой территории, действовавшими заодно с афганским правительством. Но начать войну эмиру не удалось. 
В августе 1918 г. образовывается Бухарская коммунистическая партия. Она разрабатывает программу свержения власти эмира. Объединенные силы красных бухарских отрядов и части Красной Армии под командованием М. Фрунзе 30 августа 1920 г. осадили Бухару. На следующий день эмир бежал из города в Душанбе. Штурм Бухары закончился 2 сентября победой Советов. 
6 октября 1920 г. Первый Всебухарский курултай (съезд) народных депутатов провозгласил создание Бухарской Народной Советской Республики (БНСР). Она называлась не социалистической, а народной потому, что в ней еще не созрели политические и экономические условия для установления социалистических отношений. Правительство БНСР заявило о равенстве всех национальностей и отменило налоги, конфисковало земли эмира, феодалов и чиновников, объявило промышленные предприятия собственностью народа. Но положение Советской власти оставалось непрочным, пока в восточной части республики действовали контрреволюционные силы. Эмир, бежавший в кишлак Душанбе, пользуясь поддержкой баев, духовенства, собрал многочисленную армию и начал военные операции. Республика обратилась за помощью к правительству РСФСР. Из частей Туркестанского фронта был сформирован Гиссарский экспедиционный отряд, в который вошли и бойцы Бухарской республики. Отряд разгромил войска эмира и в феврале - марте 1921 г. занял Душанбе, Куляб, Гарм, а бывший правитель с остатками войск бежал в Афганистан. На территории Центрального и Южного Таджикистана была установлена Советская власть. Части Красной Армии, закончив свои боевые операции, ушли из Восточной Бухары. 
В 1922 г. ЦК РКП (б) принял постановление о мерах по борьбе с басмачеством и укреплению Советской власти в БНСР. Специально сформированная бухарская группа войск разгромила банды Энвера. Одновременно с борьбой против басмачей крепла в Восточной Бухаре Советская власть. Дехкане были освобождены от налогов, хозяйствам, пострадавшим от войны, предоставлялись кредиты, семена, сельскохозяйственные орудия. Повсюду открывались школы, различные курсы, больницы. 
В 1924 г. чрезвычайное положение в Восточной Бухаре было отменено, а народная республика преобразована в социалистическую. Проведенное в том же году национально-территориальное размежевание привело к образованию среднеазиатских республик, в том числе и Таджикской АССР в составе Узбекской ССР. Важнейшее политическое и хозяйственное значение для молодой республики имели декларации о раскрепощении женщин и о всеобщем обучении. 
В 1929 г. банды Фузайла Максума (бывший каратегинский бек) совершили набег на Гарм, а через два года объявилась банда Ибрагим-бека, грабившая и убивавшая людей. В 1929 г. Таджикская АССР была преобразована в союзную республику. 
Посевная площадь к 1941 г. выросла по сравнению с 1913 г. более чем в 1,5 раза. Таджикистан стал основной базой тонковолокнистого хлопка. Развивалась в крае и промышленность, сначала по переработке сельскохозяйственного сырья, а затем стали возникать машиностроение, производство строительных материалов и другие отрасли. В республике вырос рабочий класс, сформировалась национальная интеллигенция, возникли первые высшие учебные заведения Таджикистана. Но мирный труд советских людей прервало нападение фашистской Германии. Мужчины ушли на фронт. Около 50 тыс. бойцов-таджиков за мужество и отвагу в боях удостоены орденов и медалей, а 40 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Всемерную помощь фронту оказывали оставшиеся в тылу труженики. Жители республики собрали 120 млн. рублей на строительство танковой колонны "Колхозник Таджикистана" и авиаэскадрильи "Советский Таджикистан". Республика обеспечивала фронт и тыл хлопком, хлебом, мясом, фруктами, овощами. И при этом еще продолжала строить крупные предприятия - текстильный комбинат, прядильную фабрику, цементный завод, маслозаводы, сооружать Нижне-Варзобскую ГЭС. 
После окончания Великой Отечественной войны экономика Таджикистана поднялась на новую ступень. Продолжало увеличиваться производство хлопка-сырца. Таджикистан в составе СССР занимал первое место по урожайности хлопка и третье по валовому сбору. 
В республике стали давать продукцию сотни новых фабрик и заводов. Промышленность освоила выпуск запасных частей к автомашинам, электрического кабеля, ковров, ткацких станков, светотехнического оборудования, трансформаторов и холодильников. На реках поднялись плотины новых электростанций. 
В сентябре 1991 года с распадом Советского Союза на карте Центральной Азии появилось новое государство - независимая демократическая республика Таджикистан, провозглашающая идеалы мира, добра, гуманизма и справедливости, открытое для диалога со всеми странами и народами.

 

Меню

Календарь

<< < Июль 2014 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Контакты

Прогноз

<paramname="FlashVars"value="city=cset=1&tnumber=11&city0=38836&city1=98944&city2=98942&city3=38837&city4=98946&city5=38845&city6=38933&city7=38943&city8=38947&city9=38954&city10=38599&lang=ru"/>

Счётчик

Flag Counter

Главная

ИНТЕРНЕТ-WI-FI

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

ЭКСКУРСИЯ